Đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ủ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼1̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼Đ̼ấ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼P̼l̼e̼i̼k̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼(̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼P̼l̼e̼i̼k̼u̼)̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼’̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼á̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼y̼ ̼d̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼’̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼1̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼(̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼P̼l̼e̼i̼k̼u̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼8̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼

̼V̼õ̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼t̼,̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼(̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼T̼P̼ ̼P̼l̼e̼i̼k̼u̼)̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ỹ̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼Ư̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼(̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼(̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼í̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼M̼ă̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼P̼l̼e̼i̼k̼u̼)̼.̼

 

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼L̼Đ̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼1̼h̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼/̼1̼,̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼L̼.̼T̼.̼D̼.̼P̼ ̼(̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼T̼P̼ ̼P̼l̼e̼i̼k̼u̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼ỹ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼H̼o̼a̼ ̼T̼h̼á̼m̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼,̼ ̼T̼P̼ ̼P̼l̼e̼i̼k̼u̼)̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼T̼P̼ ̼P̼l̼e̼i̼k̼u̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼v̼ỉ̼a̼ ̼h̼è̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼B̼ư̼u̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼1̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼T̼P̼ ̼P̼l̼e̼i̼k̼u̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼r̼ủ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼V̼ỹ̼,̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼V̼ũ̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼T̼r̼í̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼0̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼1̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼v̼ỉ̼a̼ ̼h̼è̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼B̼ư̼u̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼g̼ă̼m̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼2̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼V̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼h̼2̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼n̼g̼ự̼c̼.̼

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This carousel is empty, please add some logos.