Chính thức: Công an tạm giữ hình sự тɦαɴɦ ɴιêɴ đạƥ тớι тấƥ vào đầυ ɴữ ѕιɴɦ sau vα cɦạм giao thông

S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲o̲ạ̲n̲ ̲c̲l̲i̲p̲ ̲g̲h̲i̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲d̲ã̲ ̲m̲a̲n̲ ̲1̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲s̲a̲u̲ ̲v̲a̲ ̲c̲h̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲a̲o̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲,̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲m̲ờ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲,̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲a̲i̲.̲

C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲n̲i̲ê̲n̲ ̲đ̲ạ̲p̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲t̲ấ̲p̲ ̲v̲à̲o̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲s̲a̲u̲ ̲v̲a̲ ̲c̲h̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲a̲o̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲

C̲h̲i̲ề̲u̲ ̲8̲-̲1̲2̲,̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲T̲P̲ ̲T̲h̲ủ̲ ̲D̲ầ̲u̲ ̲M̲ộ̲t̲ ̲(̲B̲ì̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲)̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲T̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲H̲i̲ệ̲p̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲L̲ê̲ ̲T̲ấ̲n̲ ̲T̲h̲à̲n̲h̲ ̲(̲2̲9̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲n̲g̲ụ̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲T̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲H̲i̲ệ̲p̲,̲ ̲T̲P̲ ̲T̲h̲ủ̲ ̲D̲ầ̲u̲ ̲M̲ộ̲t̲,̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲)̲,̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲d̲ã̲ ̲m̲a̲n̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲v̲a̲ ̲c̲h̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲a̲o̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲v̲à̲o̲ ̲c̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲7̲/̲1̲2̲.̲

̲L̲ê̲ ̲T̲ấ̲n̲ ̲T̲h̲à̲n̲h̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲l̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲g̲ố̲i̲,̲ ̲đ̲á̲,̲ ̲đ̲ấ̲m̲ ̲d̲ã̲ ̲m̲a̲n̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲v̲a̲ ̲c̲h̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲a̲o̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲i̲ề̲u̲ ̲7̲-̲2̲.̲ ̲T̲o̲à̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲a̲m̲e̲r̲a̲ ̲a̲n̲ ̲n̲i̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲g̲h̲i̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲v̲à̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲t̲u̲n̲g̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲g̲â̲y̲ ̲r̲a̲ ̲l̲à̲n̲ ̲s̲ó̲n̲g̲ ̲p̲h̲ẫ̲n̲ ̲n̲ộ̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲h̲u̲n̲g̲ ̲h̲ã̲n̲ ̲t̲r̲ê̲n̲.̲ ̲T̲h̲à̲n̲h̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲h̲ừ̲a̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲đ̲i̲ ̲x̲e̲ ̲đ̲ạ̲p̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲.̲ ̲T̲h̲e̲o̲ ̲T̲h̲à̲n̲h̲,̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲đ̲ó̲ ̲c̲ó̲ ̲u̲ố̲n̲g̲ ̲r̲ư̲ợ̲u̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲ã̲ ̲“̲x̲ỉ̲n̲ ̲r̲ồ̲i̲”̲.

C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲ấ̲n̲ ̲T̲h̲à̲n̲h̲.̲

̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲h̲í̲ ̲v̲à̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲t̲i̲n̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲ă̲n̲g̲ ̲t̲ả̲i̲ ̲c̲l̲i̲p̲ ̲n̲a̲m̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲n̲i̲ê̲n̲ ̲n̲à̲y̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲h̲u̲n̲g̲ ̲d̲ã̲ ̲m̲a̲n̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲s̲a̲u̲ ̲v̲a̲ ̲c̲h̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲a̲o̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲.̲ ̲R̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲p̲h̲ẫ̲n̲ ̲n̲ộ̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲ậ̲n̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲ở̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲n̲i̲ê̲n̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲đ̲ể̲ ̲h̲ỏ̲i̲ ̲r̲õ̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲h̲u̲n̲g̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲.̲

̲S̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲T̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲r̲ụ̲ ̲s̲ở̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲.̲ ̲T̲h̲e̲o̲ ̲g̲h̲i̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲,̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲b̲ứ̲c̲ ̲x̲ú̲c̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲t̲r̲ụ̲ ̲s̲ở̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲d̲õ̲i̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲.

N̲h̲ư̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲t̲i̲n̲,̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲v̲ụ̲ ̲t̲a̲i̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲v̲à̲o̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲1̲7̲h̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲7̲/̲1̲2̲,̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲B̲ù̲i̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲T̲h̲u̲,̲ ̲t̲h̲u̲ộ̲c̲ ̲k̲h̲u̲ ̲p̲h̲ố̲ ̲5̲,̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲T̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲H̲i̲ệ̲p̲.̲

̲T̲h̲ờ̲i̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲k̲h̲i̲ể̲n̲ ̲x̲e̲ ̲m̲á̲y̲ ̲b̲i̲ể̲n̲ ̲s̲ố̲ ̲9̲5̲E̲1̲-̲8̲0̲0̲.̲6̲1̲ ̲c̲h̲ở̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲n̲ữ̲ ̲l̲ư̲u̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲B̲ù̲i̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲T̲h̲u̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲s̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲s̲á̲t̲.̲ ̲L̲ú̲c̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲h̲a̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲đ̲i̲ ̲x̲e̲ ̲đ̲ạ̲p̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲ ̲k̲ị̲p̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲ô̲n̲g̲ ̲v̲à̲o̲ ̲x̲e̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲đ̲ô̲i̲ ̲n̲a̲m̲ ̲n̲ữ̲.̲

̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲c̲h̲â̲n̲ ̲đ̲á̲ ̲m̲ạ̲n̲h̲ ̲v̲à̲o̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲.̲

N̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲b̲ứ̲c̲ ̲x̲ú̲c̲ ̲đ̲ã̲ ̲x̲á̲c̲ ̲m̲i̲n̲h̲,̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲ở̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲T̲h̲à̲n̲h̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲T̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲H̲i̲ệ̲p̲ ̲đ̲ể̲ ̲“̲n̲ó̲i̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲”̲.̲

C̲ú̲ ̲v̲a̲ ̲c̲h̲ạ̲m̲ ̲m̲ạ̲n̲h̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲c̲ả̲ ̲2̲ ̲x̲e̲ ̲n̲g̲ã̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲.̲ ̲T̲i̲ế̲p̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲n̲ữ̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲k̲h̲i̲ể̲n̲ ̲x̲e̲ ̲m̲á̲y̲ ̲n̲g̲a̲y̲ ̲s̲a̲u̲ ̲h̲a̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲l̲a̲o̲ ̲v̲à̲o̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ ̲t̲a̲i̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲v̲ă̲n̲g̲ ̲x̲a̲ ̲v̲à̲i̲ ̲m̲é̲t̲.̲

̲S̲a̲u̲ ̲v̲a̲ ̲c̲h̲ạ̲m̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ ̲x̲e̲ ̲m̲á̲y̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲g̲i̲ú̲p̲ ̲đ̲ỡ̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲m̲à̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲l̲a̲o̲ ̲v̲à̲o̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲c̲h̲â̲n̲ ̲đ̲ạ̲p̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲v̲à̲o̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲k̲h̲i̲ể̲n̲ ̲x̲e̲ ̲đ̲ạ̲p̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲.̲ ̲C̲h̲ư̲a̲ ̲t̲h̲ỏ̲a̲ ̲m̲ã̲n̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲r̲ú̲t̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲r̲a̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲â̲y̲ ̲g̲ậ̲y̲ ̲b̲a̲ ̲k̲h̲ú̲c̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲v̲à̲o̲ ̲e̲m̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲.̲

̲K̲h̲i̲ ̲2̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲k̲ị̲p̲ ̲đ̲ứ̲n̲g̲ ̲d̲ậ̲y̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲k̲h̲i̲ể̲n̲ ̲x̲a̲ ̲m̲á̲y̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲t̲ứ̲c̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲đ̲ạ̲p̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲v̲à̲o̲ ̲m̲ặ̲t̲,̲ ̲b̲ụ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲.̲

̲T̲i̲ế̲p̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲c̲ầ̲m̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲v̲ậ̲t̲ ̲g̲i̲ố̲n̲g̲ ̲g̲ậ̲y̲ ̲s̲ắ̲t̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲v̲ụ̲t̲ ̲v̲à̲o̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲l̲á̲i̲ ̲x̲e̲ ̲đ̲ạ̲p̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲h̲u̲n̲g̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲x̲o̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲n̲à̲y̲ ̲n̲h̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲ó̲n̲g̲ ̲r̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲.̲

T̲o̲à̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲a̲m̲e̲r̲a̲ ̲a̲n̲ ̲n̲i̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲g̲h̲i̲ ̲l̲ạ̲i̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ă̲n̲g̲ ̲đ̲o̲ạ̲n̲ ̲c̲l̲i̲p̲ ̲n̲à̲y̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲,̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲à̲y̲ ̲t̲ỏ̲ ̲b̲ứ̲c̲ ̲x̲ú̲c̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲t̲r̲ê̲n̲.̲

̲Đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲l̲a̲o̲ ̲r̲a̲ ̲n̲g̲ă̲n̲ ̲c̲ă̲n̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲à̲y̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲d̲ừ̲n̲g̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲c̲h̲ử̲i̲ ̲b̲ớ̲i̲,̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲t̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲đ̲e̲ ̲d̲ọ̲a̲ ̲e̲m̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲h̲ở̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲n̲ữ̲ ̲r̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲.̲

̲N̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲b̲ứ̲c̲ ̲x̲ú̲c̲ ̲đ̲ã̲ ̲x̲á̲c̲ ̲m̲i̲n̲h̲,̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲ở̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲T̲h̲à̲n̲h̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲T̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲H̲i̲ệ̲p̲ ̲đ̲ể̲ ̲“̲n̲ó̲i̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲”̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲T̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲r̲ụ̲ ̲s̲ở̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲a̲i̲,̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲.̲ ̲R̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲b̲ứ̲c̲ ̲x̲ú̲c̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲ậ̲n̲ ̲t̲r̲ụ̲ ̲s̲ở̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲d̲õ̲i̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲.̲

Thành Nhân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This carousel is empty, please add some logos.